Дистанційне навчання
Наши статьи, рубрики
Реклама
Информеры часы //-->

ANNA News

Видеорепортажи с войны. Независимое агентство новостей.

добавить на Яндекс
Наші статті | Історія школи

Історія школи

історія школи

 

Історія розвитку освіти в селі Велика Снітинка

 

У селі завжди була в пошані освіта. До 1917 року осві­чених людей на селі було дуже мало. В основному, це вчитель і священик. Тому до них сельчани ставилися з великою пова­гою. Вже в ХІХ ст., в 1860 році, у нас в селі була пара­фіяльна школа. В 1870 році там навчались 33 хлопчики і 1 дівчинка. В 1891 році збудовано окреме шкільне приміщення. В цер­ковно-приходських школах викладав приходський священик, або, в його відсутність, дяк.

Навчали в таких школах за часословом, псалтирем, букварем. Існували вони на місцеві кошти.

Енциклопедичний словник Ф.Павленкова так визначає цей тип шкіл: «Ц.-пр. школы подчинены непосредственно ду­ховенству. От 1884 пользуются особыми заботами прави­тельства. Высшее управление принадлежит св. синоду, заве­дывания в епархии — архиерею и епархиальным училищным советами. Учащие: священники, дьяконы, псаломщики, окон­чившее курсы семи­наристы, окончившие духовне училища, окончившие епархи­альные женские училища, окончившие особые церковно-учи­тельские школи и пр. Предметы препо­давания — в одноклас­сных школах (курс трехлетний): Закон Божий, чтения церков­ной и гражданской печати, письмо, начало арифметики; в двухклассных (4-летний курс), кроме того начальные сведе­ния из истории церкви и русской исто­рии… При ц-п-ш  разре­шается открывать воскресные школы и ремесленные отделения».(1) 

У лютому 1911 року в селі відкрилося двокласне пара­фіяльне училище.

 Великоснітинська двокласна школа збудована земством у 1911 р. Учителі:

    Андрій Федорович – вчитель математики, малювання, співів; його учні грали, співали, ставили інсценівки.

    Олімпіада Філіповна – викладала історію.

   ОтецьПлатон.

    Кирило Лукич Личик – завідуючий, викладав російську мову, природознавство.

    Григорій Петрович – географ.

        В 1913 році в приході було 2 церкво-приходські одно­класні школи (із них одна жіноча і одна змішана в Фастівці). «Одна одноклассная ведомства народного просвещения, 1 земская 2-х классная четырехкомплектная. Церковная школа женская помещается в доме собст­венном, а смешанная в населённом, на содержание её отпус­кается от казны 360 руб., на содержание Фасто­вецкой сме­шанной школы от казны 360 руб., и от общины 200 руб., обучается 60 мальчиков, 30 девочек в Фастовецкой ц-пр.школе. В Великоснетинской женской ц-пр школе 13 девочек».(2)

В 1914 році в ц-п-ш. навчалося 43 хлопчики.(3)

Законовчителем «сельського 1 классного народного училища состоит» сільський приходський священик Платон Ілліч Миронович (з 1874 року)  за що отримував 50 рублів від «Министерства Народного Просвещения». Крім цього він викладав і в ц. п. ш, за що отримував 30 рублів.(4)

Як було сказано вище в 1911 році в селі було відкрито земську 2-х класну чотирьохкомплектну школу. Школа була гарна, цегляна зі світлими просторими класами. Біля школи було збудовано будинок для вчителів. Школа розташовува­лася на центральній вулиці (зараз вулиця Леніна), з лівого боку в напрямку на Мотовилівку, де зараз збудована передос­тання хата.     

Вчителями там були в 1914 році:

Андрій Федоро­вич — вчитель матема­тики, малювання, співів.

Олімпіада Філі­повна — вчителька історії.

Кирило Лукич Ли­чик — завідуючий, вик­ладав російську мову і природознавство.

Григорій Петрович — вчитель географії.

Церковноприходська школа для дівчаток розташовува­лась біля церкви викладала там Мотрона Іванівна.

Однокласна школа відомства Народної освіти знаходи­лась на Титарівщині. Викладав там Степан Платонович.

Після 1917 року всі школи були зведені в одну чотирирічну школу. Залишалося дві будівлі — одна будівля земської школи і її філія на Титирівщині.

Вже в 1921 році було створено піонерську організацію в школі.

      В 1934 році було створено в селі семи­річну школу. У школі були гарні дошки, які оберталися. А коли бу­ло шкільне свято, їх знімали і робили з них сцену. Директором школи спочатку був Сніжко, а потім Куче­рівський Володимир Проко­пович.

З приходом ні­мецько-фашиських окупантів школу спо­чатку закрили. Але по­тім окупаційна влада школу відкрила. Дітей туди ходило мало. Як згадує Теличко Віра Іванівна «школа пра­цювала, я туди ходила. В нову школу в кінці села, викладали нам вчителі, що залиши­лись, вчились тільки по­чаткові класи. Були лінійки, на них бувало прихо­дили поліцаї і щось на нас кри­чали». Через деякий час школу закрили і там зробили склад.

 6 листопада 1943 року, відступаючи, гітлерівці підпалили приміщення школи, а так як перед цим там зберіга­ли боєприпаси, то вони вибухнули разом зі школою.

Після визво­лен­ня села від фашистсь­ких окупантів, для шко­ли було знайдено інше приміщення — колиш­ня хата-чи­тальня. Вона знаходилася в цент­рі села. Люди й зараз називають це місце «стара школа». Біля школи була алея,  ді­лянки. Тут знаходились середні класи, а молодші були в школі на Титарівщині. Школа була на балансі сільської ради.

Троє наших вчителів пройшли війну в лавах Радянської Армії та були учасниками партизанського руху.

Це такі вчителі як:

Бондар Олександр Петрович — на початок війни працю­вав учителем географії в Любарському районі Житомирської області, з третього грудня 1941 по серпень 1944 року партиза­нив у цьому ж районі. З 1947 року працював у Великосні­тинській школі.

Марчак Василь Іванович — з червня 1944 року по гру­день 1944 року — рядовий 17 стрілецького полку. Дійшов до Німеччини. Після війни працював учителем іноземної мови в Тома­шівській школі, а потім учителем іно­земної мови та дирек­тором Великосні­тинсь­кої школи.

Мушта Григорій Купріянович — наро­дився 22 січня 1905 року в селі Недра Бе­режанського району Київської області. В 1936 році закінчив Вищий учи­тельський інститут. З 1936 по 1941 рік працював вчителем природо­знавства Шевченківської серед­ньої школи Васильківського ра­йону Київської області. В 1941 році добро­вольцем пішов на фронт і воював у складі Третього Українсь­кого фронту до 1945 року, закінчив війну у Австрії.                                               

За час бойових дій був неодноразово поранений.

          Отри­мав особисту подяку І.В.Сталіна за участь в обороні Сталін­града. Був нагороджений медалями «За оборону Сталін­граду», «За бойові заслуги», «За Взяття Будапешта», «За взяття Відня» та інші, орденом «Вітчизняної війни І ступеня». Після закінчення Великої вітчизняної війни, до серпня 1948 року, працював вчителем фізики, географії, природознавства та директором М.Салтанівської семирічної школи.

 953 рік.

Вчителі: Мороз Сидір Несторович, Демидовська Віра Олександрівна, Кондратенко Федір Сергійович, Корзун Людмила Дмитрівна, Мушта Григорій Купріянович.

З 1948 року працює вчителем біології, хімії, фізики у  Великоснітинській семирічній школі до виходу на пенсію в 1966 році. Під час ро­боти в Великосні­тинсь­кій школі вчитель біо­логії Мушта Григорій Купріянович разом з учнями, членами гурт­ка юних натуралістів, неодноразово був учасником  Все­союзної сільськогосподарської виставки в Києві, за свої досяг­нення бувнагороджений грамотами та медалями учасника ВСГВ. За високі досягнення в сфері навчання і виховання молоді 29 вересня 1954 року Г.К.Мушта був нагороджений орденом «Знак поша­ни» №203290. Помер Григорій Купрія­нович в 1986 році. Похований в с. Велика Снітинка.

З шкільними при­міщеннями, зразу після Великої Вітчиз­няної війни, виникли проб­леми. З 1944 року філія школи в колгоспі ім. Ка­лініна була зайнята людиною, Пинчук Христи­ною, в якої хата згоріла під час війни, тільки в 1949 році її було виселено в хату сина.(5)

Але це був не ви­хід, тому, що у 1958 році в школі вже навчалося 264 учні і вмістити їх в малій хаті було дуже складно. Тому сесія сільсь­кої ради від 7 жовтня 1958 року «про­сить райвиконком, рай­раду, депутатів з клопо­тан­ням про бу­дівницт­во школи типового бу­динку».(6)

Але поки це пи­тання вирішували, пот­рібно було якось виходити з положення. Тому в 1959 році було вирішено добу­дувати приміщення 12х6 м. на два класи.При цьому середню стінку зробили розсув­ну «і буде зал для свят­кування». Буду­вали свої, сільські люди, колгосп також виділив людей «на трудодні».(7)

В 1960—1961 навчальному році шко­ла переформувалася з семирічної на восьми­річну.

В ті часи кожна шко­ла мала навчаль­но-дослідні ділянки і підсобне господарство. В 1961—1962 роках біля школи був 1 га дослідних ділянок і 62 кролі.  

Дітей в школі було біля 300, а школа була стара і фак­тично непристосована до навчання. 28 травня 1961 року сесія сільсь­кої ради просить вже раду Міністрів УРСР, щоб було заплановано будівництві нової шко­ли із закінченням до по­чатку 1962—1963 навчального року.

Вже в 1964 році у восьмирічній школі навчалося 330 учнів. Виникла потреба у відкриті вечірньої школи в якій навча­лося 54 учні. Навчалися в дві зміни, а вечірня школа навча­лася до 12 годин ночі. Не було ні кабінетів, ні їдальні, ні бу­фетів.(8) 

 

Педагогічний колектив Великоснітинської школи 1974 рік. Зліва на право : Голубенко Лідія Анастасіївна, Біла Ніна Олександрівна, Білий Іван Кирилович ,Ганжа Лідія Фотівна,Власеко Валентина Григорівна, Сергієнко Наталія Вячеславівна, Трикоз Людмила Федорівна, Грицай Ганна Терентіївна, Дігтяр Анатолій Сергійович,Кравець Галина Михайлівна, Пінчук Зоя Сергіївна, Ласкава Галина Степанівна, Ключник Варвара Петрівна, Яценко Франя Миколаївна, Смілянська Валентина Федотівна, Буркут Людмила Іванівна, Василенко Інна Юхимівна, Хоменко Зінаїда Терентіївна, Смілянський Олександр Сергійович.

 

Становище було катастрофічне і тільки в 1965 році починається будівництво нової школи. В школі нараховува­лось 290 учнів, 9 класів і 3 класи вечірньої школи — 75 учнів.

В 1966 році нове приміщення школи бу­ло здано в експ­луата­цію. Школа була вось­мирічною. Випускники вимушені були для отримання середньої освіти навчатися у Фас­тівці або Фастові. Це не влаштовувало сільську громаду і тоді було ви­рішено добуду­вати ще одне крило в шкіль­ному приміщенні пара­лельно спортивному залу. Будів­ництву допо­магало міс­цеве сільськогосподарське підпри­ємство, активно працювали учителі, батьки, учні.

З 1979 року Ве­ликоснітинській школі було надано статус се­редньої.

Учні та вчителі школи беруть активну участь у житті школи та села. Часто висту­па­ють в конкурсах худож­ньої само­діяльності, на концертах, беруть участь в спортивних зма­ганнях.

За сумлінну пра­цю та високі досяг­нен­ня  в царині вихо­вання та навчання дітей вчителі Мушта Гри­горій Купріянович та Демидовська Віра Олександрівна були нагороджені орде­ном «Дружби народів».

Демидовська Ві­ра Олександрівна  на­родилася в 18 ве­ресня 1912 року в селі Хомча Ржищевського  району  Київської області.  По­чала працювати в шко­лі з 15 років. Спочатку як викладач на курсах лікбезу, потім, після закінчення Ставищан­сь­ких учительських курсів в 1923 році, вчи­телем  початкових кла­сів у Ставищанській школі. З 1936 року пра­цює вчителем, спочат­ку природо­знавства, а потім, після вступу до КДПІ ім.М.Горького, російської мови та літе­ратури  Шевченківської середньої школи Васильківського району Київської області.

 

З 1948 року Віра Олександрівна працює вчителем російської мови та літератури у Великоснітинській школі Фастівського району Київської області.

В 1950 році вона закінчує літературний факультет КДПІ ім. М.Горького. Продовжує працювати спочатку вчителем, а потім зас­тупником директора школи з навчально-ви­ховної роботи у Ве­ликоснітинській школі до виходу на пенсію в 1965 році.

За час роботи в школі В.О. Демидовсь­ка проводила активну громадську та педаго­гічну діяльність за що і була нагороджена ор­деном «Знак Поша­ни» №185909.

Померла Віра Олександрівна в 1987 році.    

З приходом в школу таких вчителів як Садовський Віктор Олександрович, Кулі­ченко Анатолій Зінові­йович, Половко Віталій Андрійович спортивно-туристична робота бу­ла пос­тавлена на висо­кий рівень. Учні школи приймали активну участь в спортивних змагання, завойовуючи призові місця. Щороку учні ходили в походи по Україні та за її межами, брали активну участь у туристичних змаган­нях. Не можна не зга­дати і людей, завдяки яким нормально функ­ціонує школа: завгосп Салієнко Надія Мико­лаївна, секретар Садовська Галина Вікторівна, пра­цівники їдальні, тех­працівники.

 

Школа має свої певні традиції: прово­дяться «Батьківські дні», традиційними є шефські зв’язки з місцевим науково-дос­лідним господарством «Великоснітинське» в питанні всту­пу випуск­ників школи в НАУ і в майбутньому забезпе­ченні роботою в місце­вому господарстві.

         В 2004—2005 ро­ках в школу були залу­чені кошти по лінії  Українського Фонду соціальних інвестицій, завдяки яким було зроблено капітальний ремонт опалювальної системи та інші ре­монтні роботи, прид­бано комп’ютери.

 

В цьому ж році ще один комп’ютерний клас школа отримала по лінії Обласного управління освіти.

 

         Кількість випускників 10 (11) класів.

 

Рік  випуску                                Кількість випускників 

1979                                                                                                     40

1980                                                                                                     31

1981                                                                                                     35

1982                                                                                                     28

1983                                                                                                     16

1984                                                                                                     29

1985                                                                                                     27

1986                                                                                                     22

1987                                                                                                     26

1988                                                                                                     19

1989                                                                                                     26

1990                                                                                                     15

1991                                                                                                     13

1992                                                                                                     12

1993                                                                                                     9  

1994                                                                                                     16

1995                                                                                                     13

1996                                                                                                     20

1997                                                                                                     11

1998                                                                                                     10

1999                                                                                                     22

2000                                                                                                     13

2001                                                                                                     19

2002                                                                                                     14

2003                                                                                                     17

2004                                                                                                     21

2005                                                                                                     39

2006                                                                                                     22

2007                                                                                                     19

2008                                                                                                     15

2009                                                                                                     -

2010                                                                                                     15

 

 

Список директорів школи села Велика Снітинка.

Прізвище, ім’я, по батькові                        В яких роках працював

1.                          Сніжко                                                        Початок 30-х років

2.                          Кучерівський Володимир Прокопович                                      30-ті роки

3.                          Бігич Микола Бенедиктович                                                      1943—1949

4.                          Кондратенко Федір Сергійович                                                 1949—1964

5.                          Лисенко Ніна Олександрівна                                                    1964—1968

6.                          Смілянський Олександр Сергійович                                         1968—1975

7.                          Трикоз Людмила Федорівна                                                      1975—1976

8.                          Чава Надія Хомівна                                                                    1976—1977

9.                          Марчак Василь Іванович                                                           1977—1985

10.                        Чепурницький Петро Іванович                                                  1986—1987

11.                        Волк Володимир Анатолійович                                                 1988— 2010.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Комментарии
Cкринька.

Сайт: snetinka.ftes.info

2012 - 2018 год
Управление сайтом Сайт создан Ftes.info